Reisevilkår for Uhuru

Våre reisevilkår 

Uhuru AS arrangerer spesialturer og tilrettelegger for individuelle reiser. Uhuru AS forholder seg til lov om Pakkereiser nr 57. 1995 med forskrifter og de alminnelige vilkår for Pakkereiser som er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). 

Det viktigste du må sjekke når du skal bestille en reise er om reisearrangøren er medlem av REISEGARANTIFONDET. HER finner du fullstendig medlemsliste. 

Uhuru AS, org nr 998 433 738, er medlem av  Reisegarantifondet og stiller til enhver tid nødvendig garanti. Som sikrer deg som kunde dersom Uhuru AS som reisearrangør skulle innstille sin virksomhet. 

Våre reisevilkår, sammen med informasjonen i detaljprogrammet utgjør våre avtalevilkår. Om Uhuru AS gir opplysninger om endringer i ruter, betingelser etc. før kjøp av reisen, vil disse korrigerte opplysningene erstatte tilsvarende punkter i detaljprogrammet. Avtalen mellom Uhuru AS og kunden avgjøres således av disse reisebetingelsene, eventuelt korrigert informasjon og ordrebekreftelse/reisedokumentasjon. 

VÅRE REISEVILKÅR

1. Avtalens inngåelse

Avtalen mellom partene ansees inngått ved kundens betaling av det avtalefestede depositum. Betaling kan kreves ved bestilling eller ved en avtalefestet forfallsdato. Er betalingen ikke på mottatt på konto senest 2 virkedager etter forfallsdato, er Uhuru AS ubundet av avtalen. Kunden hefter for depositium så sant reisen er bekreftet i hht. kundens ønsker.

2. Hva som omfattes av avtalen
Avtalen omfatter flybilletter og pakkereiser slik det fremgår av bestilling og bekreftelse, reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes ifølge avtale mellom partene. For øvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser. Videre er opplysninger arrangøren har gitt i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle reise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i informasjonsmateriellet gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås. Tilslutningsreise inngår kun i pakken hvis tilslutningsreisen er markedsført som en integrert del av pakkereisen, eller den på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden. Avtalen omfatter også eventuelle tilleggsytelser til pakkereisen partene er blitt enige om. Tilbud kunden måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, og som ikke er beskrevet som en del av pakkereisen og inkludert i dens pris, ansees ikke som en del av pakkereisen. Reisene er basert på rutefly, økonomiklasse. Ruteflybilletter er underlagt internasjonal, transportrettslig lovgivning.

3. Reisens pris og betalingsvilkår
3.1 Prisen
Prisen skal inneholde alle kjente skatter og avgifter. Noen reisemål har avreiseskatter som ikke kan inkluderes i billetten, men betales på reisemålet. Uhuru tar forbehold om at prisen som er avtalt kan bli justert opp eller ned dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier eller havner, eller ved en devaluering/revaluering av den norske kronen. Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre dager. 

3.2 Betalingsvilkår
3.2.a – Gruppereiser
Ved bestilling av turer med Explore ol gjelder de regler som til enhver tid er foreskrevet av den enkelte operatør. Disse reisene krever at man leverer en signert ’BOOKING FORM’ fra de respektive selskaper/reisearrangører og at man har gjort seg kjent med det enkelte selskaps regler og lover for den aktuell reisen (du får alt dette ved bekreftelse av reisen). For alle slike reiser er det påkrevet at man tegner en obligatorisk avbestillingsbeskyttelse. Den enkelte reisearrangør kan ihht til de regler som er fastsatt i ’Booking Conditions’ kreve et innbetalt depositum når reisen er bekreftet. Dette depositumet er ikke refunderbart. Se punkt 5.2.
3.2.b – Individuelle Reiser
Der ikke annet er oppgitt er depositumet kr 2000,- pr person. Unntatt er der  Uhuru AS har spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter. Visse deler av året kan flyselskap, hoteller, underleverandører kreve at deler eller hele den bestilte tjenesten betales etter andre forfallsregler. I slike unntakstilfeller kan depositumet økes med dette beløpet, som da oppgis ved bestilling. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt, normalt innen 10 dager etter bestilling. Resterende beløp av reisens kostnader skal betales i sin helhet 6 uker før avreise. Er det mindre enn 6 uker til avreise vil beløpet forfalle i sin helhet samtidig med at bestillingen bekreftes, og beløpet må være på reisearrangørens konto innen 3 dager. Depositumet refunderes ikke ved en evnt. avbestilling. Hvis betalingsbetingelsene ovenfor ikke overholdes, vil reisen betraktes som annullert og eventuelt selges til andre.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen ved pakkereiser
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Arrangøren eller formidler skal tilby kunden avbestillingsbeskyttelse sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3. Videre skal kunden opplyses om hans adgang til å tegne reiseforsikring, dvs forsikring for tap/skade på reisegods etc og for dekning av legeutgifter og evt hjemsendelse ved ulykke/sykdom. 
4.2. Innreisebestemmelser - informasjonsplikt ved Pakkereiser
Arrangøren/formidler skal senest ved bestilling av reisen underrette kunden om at arrangøren/formidleren har plikt til å opplyse hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene, og at kunden må gi arrangøren/formidleren de nødvendige opplysninger om sine egne passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan gis før avtalen er bindende, jfr pkt 1. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser skaper problemer for hans reise. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.
4.3. Helseopplysninger - informasjonsplikt ved Pakkereiser
Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet. For enkelte turer plikter kunden å fylle ut et eget helseskjema ved påmelding. Er du over 60 år skal du ha underskrift av lege. Vi oppbevarer ditt helseskjema og makulerer det etter respektive tur. Ved påmelding til turer som krever helseskjema eller legeattest er du selv ansvarlig for å returnere dette til Uhuru innen 2 uker (3 uker ved legeattest) etter påmelding av tur. Dersom du returnerer helsskjema/legeattest på et senere tidspunkt, og pga. forhold på denne ikke kan dra på turen, gjelder samme gebyrer og økonomiske belastninger som ved en avbestilling.
4.4. Andre forhold
Uhuru bekrefter at vi til enhver tid har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes. Videre skal avtalen angi at reisebyrået hvor pakkereisen eventuelt er kjøpt, hefter overfor kunden for krav han kan rette mot arrangøren. Unntatt er krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet. 

5. Kundens rett til å avbestille eller å overdra en pakkereise
5.1. Avbestilling ved force majeure
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldene når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden.
Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.
5.2 Avbestiling mot vederlag.
Explore Worldwide/Exodus: 
70 dager eller mer før avreise: tap av depositium, 10% av reisens pris
69-56 dager før avreise: kunden taper 30% av reisens pris
55-42 dager før avreise: kunden taper 60% av reisens pris
41-28 dager før avreise: kunden taper 90% av reisens pris
Mindre enn 28 dager før avreise: kunden taper 100% av reisens pris
Uhuru´s egne gruppeturer 
55 dager eller mer før avreise: tap av depositium, 10% av reisens pris
42-55 dager før avreise: kunden taper 30% av reisens pris
28-41 dager før avreise: kunden taper 60% av reisens pris
15-27 dager før avreise: kunden taper 90% av reisens pris
Mindre enn 15 dager før avreise: kunden taper 100% av reisens pris.
Vi anbefaler på det sterkeste at du tegner en avbestillingsforsikring samtidig med reisen, slik at du får dekket kostnaden ved avbestilling grunnet sykdom. 
Individuelle løsninger, fly/hotell/safari etc.
Avbestilling inntil 60 dager før avreise: kunden taper depositium.
Avbestilling 59-30 dager før avreise: kunden taper inntil 50% av reisens pris
Mindre enn 30 dager før avreise: kunden taper inntil 100% av reisens pris
Ved høytider og spesielle begivenheter kan spesielle regler gjelde, opplyses  ved bestilling. Spesielle tilatelser, slik som f.eks gorilla-trek i Uganda har ingen refusjon etter bestilling. Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere differansen mellom den avtalte/innbetalte pris, og den pris som refererer seg til det nye deltagerantallet.
Private grupper. Spesielle betingelser vil gjelde, og respektive regler vil opplyses i forbindelse med oversendelse av tilbud.
Flyreiser: Etter billettutstedelse må flybilletter betales i sin helhet, flyskatter refunderes. 
5.3 Avbestilling ved sykdom
For at refusjon kan gis, må kunden ha tegnet en avbestillingsbeskyttelse gjennom vår samarbeidspartenr Gouda Forsikring -bestilles gjennom Uhuru samtidig med reisen (er den tegnet privat, rettes kravet om refusjon direkte til respektive selskap). Vår forsikringspartner dekker avbestilling og refusjon dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder for reisefølge og som det ville være urimelig å kreve at kunden gjennomfører den planlagte reisen. Reisen refunderes i sin helhet minus et administrasjonsgebyr pålydende kr 500 pr person.
5.4. Overdragelse av pakkereisen
Dette punkt i de generelle reisevilkår er ikke relevant for reiser med rutefly. Det er ikke mulig å overdra en ruteflybillett. Hverken før eller etter billettutstedelse.
5.5. Endring av bestillingen 
Den reisende kan forandre reisedag, type hotellrom, type leiebil o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr endring, dersom Uhuru har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling, og gebyrer påløper ihht. punkt 5.2. Endring fra et reisemål til et annet anses som en avbestilling og ny bestilling.

5.6. Avbestilling etter avreise
Avbestilling av hotell/fly/landarrangement etter avreise fra Norge refunderes ikke.
5.7 Uteblivelse
Ved uteblivelse på avreisedagen gis det ingen refusjon.

6. Arrangørens rett til å kansellere el. endre reisen uten erstatningsplikt 
6.1. For få påmeldte
 
Ved våre gruppereiser kreves et minimum av deltakere for at reisen skal kunne gjennomføres. dersom vi ikke oppnår dette minimumsantallet kan vi likevel ofte gjennomføre reisen mot et mindre pristillegg. Skulle dette pristillegget overstige 10% av reisens totalsum har den reisende rett til å avbestille reisen med full refusjon. Dersom vi må innstille reisen, vil den reisende få beskjed om dette senest 30 dager før avreise. Hele det innbetalte beløp vil bli refundert. 
6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Kanselleres en reise før den starter p.g.a. hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp.  Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, må kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull som følge av at slike hindringer inntrer etter at reisen er påbegynt.

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

7. PARTENES PLIKTER
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2. Kundens plikter
Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Kunden plikter videre å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt å rette seg etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkårs pkt 9.
Kunden plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt.

Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre del-leverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.
Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser etc etter vanlige erstatningsrettslige regler.
Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre. 

8. OM MANGLER
8.1. Mangler før avreise
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt innen tre dager. Kunden har da rett til full refusjon av det innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3. Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene. 

8.2. Mangler etter avreise
Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig, og dette må gjøres til formidler/arrangør. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i disse vilkårs pkt 9, eller tilfeller hvor kunden ikke har forsøkt å komme i kontakt med formidler/arrangør, vil normalt bety at kundens evt. rettigheter bortfaller.

9. REKLAMASJONSFRIST
Oppdages mangler etter at pakkereisen har tatt til, må kunden reklamere på stedet, til turleder eller lokal kontakt, evnt. ta kontakt med Uhuru umiddelbart. Uansett må klagen være fremsatt til Uhuru senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. 

10. TVISTEBEHANDLING
Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. 

11. IKRAFTTREDELSE
Disse Alminnelige vilkår for pakkereiser gjelder fra 1.4.2004 og avløser fra samme dato vilkår fra 1.4.2001. 

12. BEGRENSET ANSVAR
Der hvor transporten går med transportmidler som etter spesiallovgivning har begrenset ansvar for skade/tap er også arrangørens ansvar begrenset tilsvarende. 

13. PAKKEREISELOVENS OMFANG
Kunde som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg de rettigheter han eller måtte ha etter Lov om pakkereiser av 25/8-95. 

14. FORBEHOLD OM ENDRINGER OG FEIL 
Vi tar forbehold om endringer av priser og innhold i turprogram etter at disse er trykket/publisert på web. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil/skrivefeil på web. Om Uhurur gir informasjon om endringer i reiseruter, betingelser etc. før kjøp av reise vil disse korrigerte opplysningene erstatte tilsvarende punkter i detaljprogrammet publisert i brosjyre/web. Avtalen mellom arrangøren og kunden utgjøres således av disse reisebetingelsene, eventuelt korrigert informasjon og ordrebekreftelse/reisedokumentasjon. 

15. ANSVARLIG REISEARRANGØR

UHURU AS, Dalsåsen 88, 1285 Oslo. Orgnr: 998 433 738
www.uhuru.no / Tlf.               41 02 02 78        / post@uhuru.no


16. VERNETING

Kjøperen aksepterer Oslo Byrett som Verneting. Et hvert søksmål mot arrangøren eller reisebyrå skal reguleres etter norsk rett

Uhuru AS er agent/formidler for våre leverandører, og det er leverandøren som er kontraktspartner. Vi har således ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester.
Uhuru AS   |   Olaf Helsetsvei 5   |   Skullerud Næringspark   |   0694 Oslo   |   Tlf: (+47) 41 02 02 78   |   E-mail: post@uhuru.no   |   Orgnr: 998 433 738